Training for Bharat Irrigation 48+

 
  सुरुवात कशी करावी ?
1) सॉफ़्ट्वेअर डाउनलोड कसे करावे ?
2) सॉफ़्ट्वेअर इंस्टाल कसे करावे ?
3) सॉफ़्ट्वेअर चे रजिस्टरेशन कसे करावे ?
4) बिल दर कसे सेट करणार ?
5) एस एम एस सुविधा
6) बिल प्रिंट लेटर हेड वर काढायचे असल्यास
7) सी एम एल नं. सेट करणे


  नवीन प्रकरण तयार करणे
1) नवीन प्रकरणाची सुरुवात व ग्राफ काढणे
2) इतर माहिती व ग्राफ नुसार बिल तयार करणे
3) बनविलेल्या पूर्ण प्रकरणाची प्रिंट देणे
4) कोटेशन बनविणे व त्यानुसार नवीन प्रकरण बनविणे


  इतर खरेदी, विक्री व जमा पावती नोंद करणे
1) खरेदी नोंद
2) विक्री नोंद
3) जमा पावती नोंद


  रिपोर्ट
1) प्रस्ताव रिपोर्ट (तालुका, मंडळ, उपविभाग नुसार)
2) मंजूर प्रस्तावाचे चेक डीटेल्स कंपनी ला पाठीवणे
3) ४८ कॉलम तसेच इतर स्टोक रिपोर्ट
4) शेतकऱ्याकडून येणे बाकी रिपोर्ट