Training for Bharat Irrigation 48+

नवीन प्रकरण तयार करणे ? 2) इतर माहिती व ग्राफ नुसार बिल तयार करणे याआधीचे | यानंतरचे | सुरुवातीपासून

1. नविन प्रकरण बनविताना पेज १ वरील ग्राफ काढल्या नंतर उजवी कडील Page No. चे बटन क्लिक करा.

2. पुढील पेज खालील प्रमाणे दिसेल.

या प्रमाणे सर्व माहिती भरावी.

3. उजवी कडील Page No. चे बटन क्लिक करा. पुढील पेज खालील प्रमाणे दिसेल.

4. या ठिकाणी Apply Qty,According to Graph वर टिक करावी.ग्राफ नुसार बिल ऑटोमॅटिक कॅलक्युलेट होईल.

एखाद्या मालाचे आकार अथवा मी./ संख्या मध्ये बदल करावयाचा असल्यास सेलेक्ट करून बदल करावा.

उजव्या बाजूला असलेली सर्व माहिती भरून प्रकरण सेव्ह करण्यासाठी साठवण या बटनावर क्लिक करावे.

याआधीचे    यानंतरचे     सुरुवातीपासून